Home › Wedstrijdzeilen › HKZV Wedstrijdregelement

HKZV Wedstrijdregelement

HKZV WEDSTRIJDREGLEMENT

 (editie maart 2015)


Wijzigingen t.o.v. vorige editie: 1.1, 5, 8.1, 9,
 
  1.  De reglementen.
1.1  Op de HKZV Noordzee Trofee series, op de Midweek Beker series en op de wedstrijden voor het HKZV Clubkampioenschap zijn van toepassing de Regels voor Wedstrijdzeilen van de ISAF, hierna “RvW”*), de Internationale klassenvoorschriften en de laatste editie van dit Wedstrijdreglement, met dien verstande dat in de RvW voor "Nationale Autoriteit" moet worden gelezen: "Watersportverbond".
1.2  De aanhangsels van de RvW zijn slechts van toepassing voor zover zij in dit Wedstrijdreglement van toepassing zijn verklaard.
1.3  Zijn bepaalde regels met elkaar in tegenspraak dan zijn de bepalingen van dit Wedstrijdreglement beslissend.

2.  Eigen rekening en risico.
2.1  Alle deelnemers zeilen voor eigen risico en verantwoorde­lijkheid. De HKZV, haar bestuursleden en de bij de organisatie en uitvoering van de wedstrijden betrokken leden en derden zijn nimmer aansprakelijk voor geleden schade, hoe ook veroorzaakt.
2.2  De eigenaren van de deelnemende boten dienen in het bezit te zijn van een WA-verzekering met een Noordzee- en wedstrijddekking van tenminste een miljoen Euro.

3.  Wedstrijdopzet en Handicap. 
3.1   Er wordt gezeild in twee velden: veld Klein (Texelcijfer =>106) en veld Groot
    (Texelcijfer <= 105).
3.2  Voor de berekening van de wedstrijdresultaten wordt gebruik gemaakt van het Texel handicapsysteem, laatste editie (THS).
3.3  Tenzij in het THS anders voorzien, zeilen boten die de betrokken wedstrijd gebruik maken van een spinnaker op basis van hun THS handicapcijfer verlaagd met vijf punten. De spinnaker en de spinnaker boom dienen te voldoen aan de voorwaarden vermeld in het THS.
3.4  Tenzij in het THS anders voorzien, mogen tweemansboten deelnemen zonder bemanning met behoud van Texelcijfer mits uitsluitend onder grootzeil wordt gevaren of op basis van het Texelcijfer verlaagd met vijf punten wanneer grootzeil en hetzij fok, hetzij spinnaker worden gevoerd of op basis van het Texelcijfer verlaagd met tien punten wanneer grootzeil, fok en spinnaker worden gevoerd

4.  Toekenning punten.
De punten worden toegekend aan de stuurman van de boot en dus niet aan de boot.

5.  Veiligheid.
De deelnemende boten dienen te zijn uitgerust als voorgeschreven in het Reglement van Orde van de HKZV. De opvarenden dienen steeds een deugdelijk zwemvest te dragen. Tenzij tijdens de briefing en op het wedstrijdbord anders vermeld, is het dragen van een deugdelijk wetsuit of een droogpak verplicht.

6.  Seinen op de wal; mededelingen aan deelnemers.
6.1  Seinen op de wal worden op of bij het Oppertje gegeven.
6.2  De uitstelvlag (seinvlag "Onderscheidingswimpel") met twee geluidsseinen betekent: "Uitstel van de wedstrijd". Op het wedstrijdbord zal de duur van het uitstel worden vermeld.
6.3  Mededelingen aan deelnemers waaronder begrepen mededelingen betreffende de te zeilen baan, alsmede wijzigingen van en/of aanvullingen op het Wedstrijdreglement worden vermeld op het wedstrijdbord. Het wedstrijdbord bevindt zich in of bij het Oppertje. Zulke mededelingen, wijzigingen en/of aanvullingen kunnen voorts worden gedaan/kenbaar gemaakt vanaf het wedstrijdschip, doch gelden in dat geval slechts voor de betrokken wedstrijd.

7.  Briefing. 
De briefing van de wedstrijden zal elke wedstrijd zondag om 10:00 plaats vinden, tenzij anders aangegeven. De briefing van woensdagavondwedstrijden vinden plaats indien nodig.

8.  De baan.
8.1  Tenzij op het wedstrijdbord en, indien gehouden, bij de briefing anders aangegeven, bestaat de wedstrijdbaan voor klasse groot uit drie lussen en een finishrak, voor klasse klein uit twee lussen en een finishrak. Beide klasses hebben de zelfde boven boei.

8.2  Tenzij op het wedstrijdbord en, indien gehouden, bij de briefing anders aangegeven, moeten de merktekens van de baan bij het ronden of passeren aan bakboordzijde worden gehouden. In het geval op het mededelingenbord en, indien gehouden, bij de briefing is aangegeven dat de merktekens van de baan bij het ronden of passeren aan stuurboordzijde moeten worden gehouden zal op het startschip in plaats van de gele vlag de seinvlag "R" als waarschuwingssein (5 minutensein) worden gevoerd.
8.3  Het eerste rak (rak S-A) dient een kruisrak zijn in die zin dat een boot, na de startlijn te zijn gepasseerd, merkteken A niet kan raken zonder ten minste éénmaal door de wind te zijn gegaan.

9.  Uitstellen en afgelasten.
  De walschipper van de HKZV beslist, in overleg met de wedstrijdcommissie, met betrekking tot het uitstellen, afgelasten of afbreken van wedstrijden om redenen van veiligheid.

10.   Wijzigingen van de baan voor de start.
  In het geval dat voor de start de te zeilen baan wordt gewijzigd in die zin dat de merktekens van de baan over stuurboord moeten worden gerond of gepasseerd zal op het startschip in plaats van de gele vlag de seinvlag "R" als waarschuwingssein (5 minutensein) worden gevoerd.

11.  De start.
11.1  De startlijn wordt aan de stuurboordzijde begrensd door de seinvlag "F" getoond op het wedstrijdschip en aan de bakboordzijde door merkteken B of door een rode blaasboei. Het wedstrijdschip en merkteken B of de rode blaasboei moeten als merktekens van de startlijn worden beschouwd, doch maken daarvan geen deel uit.
11.2  Tenzij op het wedstrijdbord en, indien gehouden, bij de briefing anders aangegeven, starten veld Klein en veld Groot gezamenlijk.
11.3  De startprocedure is als volgt:
Sein    Tijd    Actie (alles steeds met geluidssein)

Waarschuwingssein  5 min voor start   Tonen gele vlag of de seinvlag “R”
Voorbereidingssein  4 min voor start   Tonen seinvlag “P” of de zwarte vlag     
1 minuut voor start  Strijken “P” of zwarte vlag
Startsein    START   Strijken gele vlag of de seinvlag “R”
 
11.4  De startlijn voor de betrokken wedstrijd sluit vier minuten na het startsein.

12.  De “buiten om” regel.
Als enig deel van de romp, bemanning of uitrusting van een boot zich aan de baanzijde van de startlijn of de verlengden daarvan bevindt gedurende de minuut voor zijn startsein, moet hij naar de startzijde van de startlijn zeilen buiten om één van de uiteinden daarvan voordat hij start. De seinvlag “ i ” wordt niet getoond.

13.  Terugroepen.
13.1  Individuele terugroep
Wanneer één of meer boten te vroeg zijn gestart of op het startsein nog moeten voldoen aan de “buiten om” regel van art. 12,  wordt op hun startsein onmiddellijk de seinvlag "X" getoond met één geluidssein. Het sein wordt getoond tot deze boten zich geheel aan de startzijde van de startlijn of de verlengden daarvan bevinden en hebben voldaan aan art.12, maar niet later dan vier minuten na het startsein.
13.2  Algemene terugroep
Wanneer op het startsein het wedstrijdcomité niet in staat is boten die zich aan de baanzijde van de startlijn bevinden of op wie de “buitenom” regel (art.12) van toepassing is, te identificeren, of wanneer er een fout is gemaakt in de startprocedure, kan het wedstrijdcomité het sein voor een algemene terugroep geven (seinvlag “eerste vervangwimpel” en twee geluidsseinen). De tijd loopt door. De “eerste vervangwimpel” wordt vier minuten na het startsein weggenomen. Een waarschuwingssein (5 minutensein) voor de nieuwe start volgt één minuut nadat de eerste vervangwimpel is weggenomen. 
13.3  Zwarte vlag
  Na een algemene terugroep kan op het wedstrijdschip als voorbereidingssein (4 minutensein) in plaats van de seinvlag “P” de zwarte vlag worden getoond, in welk geval een boot zonder verhoor zal worden uitgesloten als enig deel van zijn romp, bemanning of uitrusting gedurende de minuut voor het startsein is waargenomen binnen de driehoek gevormd door de merktekens van de startlijn en het merkteken A. Als de wedstrijd opnieuw gestart of overgezeild wordt, is de aldus uitgesloten boot niet gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen.

14.  Wijziging van de ligging van de baan na de start.
14.1  Als de ligging van de baan na de start wordt gewijzigd zal het wedstrijdcomité een nieuw merkteken uitleggen en het oorspronkelijke merkteken zo spoedig mogelijk opnemen. Ieder merkteken dat gerond moet worden na het ronden van het nieuwe merkteken mag worden verplaatst teneinde de vorm van de oorspronkelijke baan te handhaven.
14.2  Een wijziging van de ligging van de baan zal worden aangekondigd bij het merkteken aan het begin van het rak waarvan de ligging wordt gewijzigd. Dit zal gebeuren door een vaartuig van het wedstrijdcomité dat de baanwijzigingsvlag (seinvlag "C") toont met herhaalde geluidsseinen. De wijziging zal worden aangekondigd voordat de eerste boot aan het rak is begonnen ofschoon het nieuwe merkteken dan mogelijk nog niet op zijn juiste plaats is aangebracht.

15.  Afbreken van de wedstrijd.
15.1  Het afbreken van de wedstrijd wordt aangekondigd door het wedstrijdschip door het tonen van seinvlag "N" en het geven van een onderbroken geluidssignaal terwijl het door het veld vaart. Alle deelnemers zijn verplicht onmiddellijk naar het strand te varen en zich af te melden.
15.2  Wanneer het de bedoeling is om de wedstrijd af te breken en na het afbreken van de wedstrijd onmiddellijk opnieuw te starten wordt aan boord van het wedstrijdschip de uitstelwimpel (seinvlag “onderscheidingswimpel”) en de seinvlag “1e vervangwimpel” getoond en een onderbroken geluidssein gegeven, terwijl het door het veld vaart. Dit betekent: "Wedstrijd afgebroken; keer terug naar het startgebied, weldra wordt opnieuw gestart.".
15.3  Het wedstrijdcomité kan altijd besluiten een wedstrijd af te breken.

16.  De finish.
16.1  De finishlijn wordt gevormd door een boei, gelegen voor het Oppertje, op het wedstrijdbord en, indien gehouden, tijdens de briefing aangeduid als “finishboei”, en de vlaggenmast van het Oppertje. De finishboei moet worden beschouwd als een merkteken van de finishlijn, doch maakt daarvan geen deel uit.
16.2  De finishlijn moet worden doorkruist in de richting van de koers vanaf het laatste merkteken (zie Definities RvW; “Finish”).
16.3  Op straffe van DSQ zonder verhoor mag een aldus gevormde finishlijn niet worden doorkruist anders dan om te finishen.

17.   Het afkorten van de baan
17.1  De baan kan worden afgekort. Het wedstrijdschip, liggende nabij een merkteken van de baan, toont in dat geval:
* hetzij de seinvlag “S”, in het geval het afkorten geldt voor beide velden,
* hetzij de seinvlag “S” en het 5 minuten sein (de gele vlag of, als de baan over stuurboord moet worden gezeild, de seinvlag “R”), in het geval het afkorten uitsluitend geldt voor veld Klein,
* hetzij de seinvlag”S” en de seinvlag “P” (Blue Peter), in het geval het
afkorten uitsluitend geldt voor veld Groot.
 Het merkteken waar de zojuist genoemde seinen worden getoond moet op de voorgeschreven wijze worden gerond of gepasseerd, waarna rechtstreeks naar de finishlijn moet worden gezeild om te finishen.
17.2  De finishlijn moet worden doorkruist in de richting van de koers vanaf het laatst geronde of gepasseerde merkteken (zie Definities RvW; “Finish”).
 
18.  Tijdlimiet.
Boten die meer dan dertig minuten na de eerst in hun veld gefinishte boot finishen zullen als “niet gefinisht” (DNF) worden genoteerd.

19.  Vervangende straffen.
De 7200 straf als bedoeld in Regel 44.2 van de RvW is van toepassing met dien verstande dat voor ‘7200 ‘3600’ moet worden gelezen en in plaats van ‘twee complete 3600 (7200) ronden in de zelfde richting’ ‘een complete 3600 ronde’.
 
20.  Protesteren op het water.
20.1  Bij een protest tegen één of meer boten dient de protesterende partij aan te roepen en zo spoedig mogelijk een rode vlag te tonen.
20.2  In tegenstelling tot Regel 61.1(a) RvW moeten ook boten kleiner dan zes meter een protestvlag tonen.

21.  Protesteren.
21.1  De protestperiode loopt van vier minuten voor de start tot 20 minuten na de finish van de laatste boot in de laatste wedstrijd van de betrokken dag.
21.2  Protesten moeten worden ingediend binnen 30 minuten na de finish van de laatste boot in de laatste wedstrijd van de betrokken dag, tegen betaling van een borgsom EUR 5,00. Er moet worden gebruik gemaakt van formulieren die bij het wedstrijdbureau verkrijgbaar zijn
21.3  Mededelingen over protesten zullen zo spoedig mogelijk na het einde van de protestperiode bekend worden gemaakt, dit om de betrokkenen te informeren over de plaats en de tijd van de behandeling van protesten waarbij zij als partij of als getuigen zijn betrokken.
21.4  De protestcommissie zal de protesten zo spoedig mogelijk behandelen bij voorkeur in de volgorde van ontvangst.

22.  Hoger Beroep.
Hoger Beroep op uitspraken van de protestcommissie in wedstrijden onder het verband van dit HKZV Wedstrijdreglement gezeild, is uitgesloten, tenzij in de wedstrijdbepalingen van die wedstrijd uitdrukkelijk anders bepaald.

23.  Uitslagen.
  De uitslagen zullen zo spoedig mogelijk na iedere wedstrijd op het wedstrijdbord worden bekendgemaakt.

24.  Puntentelling.   
24.1  Een eerste plaats in de wedstrijd levert één punt op, een tweede plaats twee punten, enz. Een achtste of hogere plaats levert acht punten op.
Een DNC (Did Not Compete; niet in het startgebied verschenen) en een DNS (Did Not Start; niet gestart om iedere andere reden dan die welke leiden tot een DNC of OCS) leveren tien punten op.
Een OCS (On Course Side of the starting line; te vroeg over de startlijn of in strijd met art. 12 gestart), een DNF (Did Not Finish; niet gefinisht), een RAF (Retired After Finish; teruggetrokken na gefinisht te hebben), een DSQ (DiSQualified; uitgesloten) en een DNE (Disqualification Not Excludable; DSQ op grond van regel 89.3(b) RvW niet aftrekbaar) leveren negen punten op.
Een gedeelde plaats levert ieder der betrokken boten het puntental op behorende bij die plaats.
24.2  De resultaten in de HKZV Noordzee Trofee serie voor Klein, die in de HKZV Noordzee Trofee serie voor Groot, alsmede die in de Midweek Beker serie voor Klein en die in de Midweek Beker serie voor Groot, worden bepaald aan de hand van de puntentotalen door de betrokken stuurlieden behaald in de kleinste meerderheid van de in het betrokken seizoen in de betrokken serie geldig verzeilde wedstrijden. Van een geldig verzeilde wedstrijd is slechts dan sprake wanneer in die wedstrijd tenminste twee boten geldig zijn gestart.
  De betrokken prijs wordt toegekend aan de stuurman die in de betrokken serie het laagste puntental heeft gerealiseerd.
24.3  Als er een gelijk resultaat is tussen twee of meer boten moeten de wedstrijdscores van ieder geplaatst worden in de volgorde van de beste tot de slechtste en op de eerste positie(s) waar een verschil is moet het gelijke resultaat worden beslist ten gunste van de boot of boten met de beste score(s). Afgetrokken scores mogen niet worden gebruikt.
24.4  Als er na toepassing van art. 24.3 nog steeds een gelijk resultaat blijft tussen twee of meer boten moeten zij worden geplaatst in volgorde van hun scores in de laatste wedstrijd. Alle overblijvende gelijke resultaten moeten worden beslist door gebruikmaking van de scores van de boten met gelijk resultaat in de één na laatste wedstrijd, enz., tot alle gelijke resultaten zijn beslist. Deze scores moeten worden gebruikt zelfs als enige van hen afgetrokken scores zijn.
24.5  De puntentelling bij het HKZV Clubkampioenschap voor Klein en die voor Groot is als in dit artikel aangegeven, voorzover daarvan niet wordt afgeweken in de aankondiging van die wedstrijdreeks.

24.6  De HKZV Noordzee Trofee voor Klein en die voor Groot, alsmede de Midweek Beker voor Klein en die voor Groot, alsmede de HKZV Clubkampioenschap Bokaal voor Klein en die voor Groot blijven eigendom van de HKZV. De winnaar verwerft het recht de betrokken trofee, resp. beker, resp. bokaal voor de HKZV te houden gedurende het tijdvak gelegen tussen de Najaarsvergadering van de HKZV volgend op het seizoen van de overwinning en de 1e november van het daarop volgende jaar.

=0=0=0=


*)  Voor “The Racing Rules of Sailing for 2013-2016”  zie
 www.isaf.org.
Het Nederlands pendant, “De regels voor wedstrijdzeilen 2013-2016” zult u niet op het internet vinden; deze is alleen als uitgave van het Watersportverbond verkrijgbaar bij het Watersportverbond en in winkels voor watersportartikelen.


 

 


Ogenblik a.u.b. ...